Posts Tagged ‘United States Away Jerseys’

Caithness and Sutherland (UK Parliament constituency)

April 15th, 2018

Caithness and Sutherland was a county constituency of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom from 1918 to 1997. It elected one Member of Parliament (MP) by the first past the post system of election.

The constituency was created by merging the constituencies of Caithness and Sutherland and the Dornoch and Wick components of the Wick Burghs constituency.

In 1997 the constituency was superseded by the creation of Caithness, Sutherland and Easter Ross, which merged Caithness and Sutherland and the Easter Ross area of Ross, Cromarty and Skye.

Caithness and Sutherland was geographically the largest constituency in the United Kingdom.

The creation of Caithness and Sutherland as a single constituency was a part of a package of boundary reform also affecting many other parts of the United Kingdom. The reform was the first since the Redistribution of Seats Act of 1885, and its main aim was to make constituencies more equal in terms of the sizes of their electorates.

When created the constituency covered the county of Caithness and the county of Sutherland, including the burghs of Dornoch, Thurso and Wick.

In 1975 counties and burghs were abolished and the constituency became an area within the Highland region. The region included two new local government districts, called Caithness and Sutherland. The Caithness district was entirely within the constituency. The Sutherland district had a small area, the Kincardine electoral division, within the Ross and Cromarty constituency Runner Waist Pack.

Constituency boundaries were redrawn in 1983 designer glass water bottles, and the Caithness and Sutherland constituency was enlarged to cover the whole of the Sutherland district.

In 1996 the districts were abolished and the Highland region became a unitary council area. Throughout the remainder of the life of the constituency the Highland Council had area committees representing the areas of the former districts.

At the time of the 1918 general election, Sir Leicester Harmsworth had been MP for the constituency of Caithness since the 1900 general election

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

In the general election of 1997 Robert Maclennan was elected MP for the then new constituency of Caithness, Sutherland and Easter Ross, a seat he held until retiring from parliament at the 2001 general election, at which point he was ennobled, becoming the Liberal Democrats’ Cabinet Office and Scotland spokesman in the House of Lords until 2015.

Jelling Kirke

August 22nd, 2017

Jelling Kirke er en kirke i Jelling, Jelling Sogn i Vejle Kommune. Kirken ligger mellem de store gravhøje og er en del af Jellingmonumenterne, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

Den nuværende kirke er en frådstenskirke fra starten af det 12. århundrede. Før stenkirken har der ligget tre trækirker på stedet. Kong Harald Blåtand rejste den første kirke på stedet – sandsynligvis som gravminde over sin far Gorm den Gamle, der ligger begravet under kirkens gulv. Denne første trækirke brændte. Det samme gjorde to senere trækirker, som der er fundet spor efter. I slutningen af det 11. århundrede blev der opført en frådstenskirke. Af denne blev koret nedrevet, og det gamle skib blev herefter brugt som kor (med et nybygget skib).

Dele af kirken brændte i 1679, men blev genopført. Senere er der opført et våbenhus og et klokketårn samt et kapel, der nu er nedrevet.

Harald Blåtand menes at have bygget den første kirke på stedet som gravminde over sin far, Gorm den Gamle. Denne kirke var af træ og målte 14 × 30 m, altså større end den nuværende kirke og langt større end andre træbygninger fra samme tid.

Det formodes, at den første kirke har haft en klokke, da en arkæologisk udgravning i 1978-79 fandt bronzerester i nærheden af et gravkammer i gulvet. Det, at gravkammeret og træbygningen er bygget samtidig, udelukker muligheden for, at den første bygning kan have været et hedensk vi.

Kirken er opført mellem år 1000 og 1100 i romansk stil, men står nu næsten uden særlige arkitektoniske kendetegn. Vinduer, døre, lofter og gulve er blevet skiftet ud adskillige gange og kirken har også været udsat for en del arkæologiske udgravninger.

En udgravning i 2011 og 2012 fik det overraskende resultat, at kirkens kor er ældre end resten af kirken og efter al sandsynlighed er blevet bygget som skib. Efter en udvidelse af kirken ca. 1100 er det oprindelige kor åbenbart blevet revet ned og skibet taget i brug som kor. Det ældre kors udformning kendes ikke, men hvis det, som andre kor fra samme tid, har været kvadratisk, har det målt 5×5 m.

Da kirken (jf. kalkmaleriernes alder) må være fra før starten af det 12. århundrede, kan det nuværende kor sagtens være én af Jyllands ældste bevarede stenbygninger. Det faktum at den første stenkirke allerede blev opført før det 12. århundredes start er nemlig usædvanligt. Der findes kun få kirker i Danmark fra før 1100 og de findes typisk i kraftcentrer som Roskilde og Ringsted. Dette betyder, at Jelling ikke mistede sin betydning efter Harald Blåtands død, men op i det 11. århundrede stadig var en vigtig by.

En forklaring på den pludselige udvidelse af kirken, der førte til nedrivning af koret, kan være, at den skiftede fra at være kongsgårdens kirke til at være kirke for hele Jelling.

Metoden med at genanvende kirkens skib som nyt kor er usædvanlig, men ikke enestående; der kendes tilsvarende kirker i andre dele af Danmark, f.eks. Ravnkilde Kirke og Skanderup Kirke. Metoden med at forkorte koret, da det blev taget i brug som skib ses tydeligst i Hatsted i Sydslesvig (hvor det ældre kor (med tilhørende apsis) faktisk aldrig blev revet ned).

Idéen om korets mulige brug som skib opstod i korets udformning; koret er nemlig rektangulært (9,5 × 7,5 m) og ikke, som i andre romanske kirker, kvadratisk; ingen havde hidtil kunnet give en tilfredsstillende forklaring på denne kendsgerning.

Men i 2011 fik kirkehistoriker ved nationalmuséet Thomas Bertelsen den idé, at koret ikke altid havde været benyttet som kor, men oprindeligt var blevet bygget som kirkens skib med et tilhørende kvadratisk kor længere mod øst. Dette kor var så, i forbindelse med en udvidelse af kirken, revet ned, og skibet var så indgået i den nye kirke som kor, men var blevet forkortet et par meter mod vest. Ved denne ændring blev kirken forskudt en smule mod vest.

En undersøgelse i 1948, foretaget af Ejnar Dyggve havde bekræftet, at kirkens kor og skib ikke var opført på én gang. Dyggve kunne nemlig følge soklen ved korets sydfacade langt ind i skibet.

I 1978-1979 blev der foretaget en udgravning af Knud Krogh, der ligeledes kunne følge korets fundament ind i skibet. Disse undersøgelser ses nu som bevis på, at det gamle skib var blevet forkortet ved byggeriet af det nye skib.

For at bekræfte/afkræfte teorien om korets brug som skib, igangsatte Jellingprojektet en udgravning ved kirkens østlige gavl i maj 2011. Udgravningen var koncentreret omkring østgavlen, hvor der, på selve gavlen og nedenfor den, var størst sandsynlighed for at finde rester af det formodede kor.

Udgravningen afslørede adskillige marksten ud for gavlens nordlige del, der kunne have været et fundament til en udgående mur. En mængde frådsten i markstenene antydede, at denne udgående mur havde været bygget af frådsten.

Da det er vanskeligt at se uregelmæssigheder i murværket på en hvidkalket mur, blev der, i forbindelse med udgravningen, banket kalk af i en vandret stribe i ca. 2 meters højde. I den sydlige del af gavlen sås en 1 meter bred forstyrrelse i murværket, der efter al sandsynlighed var en reparation af en tidligere udgående sydmur.

Da der var påvist både en nord- og sydmur sås forstyrrelsen i det uregelmæssige murværk som en metode til at reparere de åbne kratere, der opstod efter nedrivningen af disse mure. En sætningsskade i den sydlige del af gavlen viste, at reparationen ikke var helt stabil i starten.

Midt for gavlen sås desuden rester af en (nu tilmuret) arkade ind til det oprindelige kor. Da kalkmalerierne i det nuværende kor er malet over den tilmurede åbning, kan nedrivningen senest være sket i starten af det 12. århundrede.

Det var dog ikke sikkert om der virkelig var tale om et forsvundet kor eller måske blot en nedrevet apsis. Dette spørgsmål blev dog hurtigt besvaret af arkaden. Arkaden er nemlig (med en bredde på blot 1,8 m) ca. 90 cm smallere end tilbygningen (på begge sider). Dette taler for et kor, da en apsis som regel vil udvide koret i en glidende overgang.

I juni 2012 igangsattes endnu en udgravning af gavlen. Udgravningen bekræftede teorien om koret, men kampestenene, der blev fundet året før viste sig alligevel ikke at være en del af det ældre kors mur.

Udgravningen startede med at afrense hele den østlige gavl. Der var ikke tydelige spor efter det nedrevne kor, men murværket var på den anden side meget uregelmæssigt og virkede sammensat. Der var især tydelige uregelmæssigheder omkring en bred revne, der løber lodret gennem hele gavlen. Revnen kunne ligne en sætningsskade, men der er forskel på stenene på hver side af revnen. Mod kirkens sydøsthjørne var stenene regelmæssige og smalle, mens de på den anden side var højere. Revnen markerer med al sandsynlighed grænsen mellem det oprindelige murværk (mod hjørnet) og en nyere, grovere reparation (mod midten).

Gavlens stilladshuller bekræftede dette. Under murkronen sås de tydeligt i lodrette afdelinger med indbyrdes afstand på ca. 110 cm. Denne afstand mellem stilladshullerne kendes fra andre bygninger helt op til nyere tid. Men tættere på vinduet ligger hullerne tættere og varierer i indbyrdes afstand. Dette ses kun hos mure, der er opført á flere omgange med forskellige stilladser. At nogle af hullerne skulle være påført i forbindelse med en restaurering af facaden er utænkeligt, da de alle er 60-80 cm dybe. Hvis murtykkelsen i det forsvundne kor lå på ca. 85 cm (som resten af kirken) var begge mure placeret ved de stilladshuller, der blev konstrueret til udbedring af facaden.

Det uregelmæssige murværk og stilladshullernes uensartede placering viste, at en del af østgavlen var blevet skiftet ud; dette må være sket allerede i ældre middelalder, da alt er sat i frådstensmørtel, der gik af brug i den senere middelalder. Det er dog formentlig ikke hele gavlen, der har været omsat; formentlig kun kassemurens facadesten. Tilsvarende omsætninger (ligeledes fra tidlig middelalder) ses også på andre kirker. Hvor stor en del af kirkens østgavl, der er ommuret er endnu ikke sikkert; men det må dreje sig om en stor del. Omsætningen kan opfattes som et tidligt forsøg på at reparere murværket, men der er stadig meget, der peger på nedrivning af en tilbygning.

Det kunne bekræftes, at arkaden, der blev fundet året før, har eksisteret, og da den er forholdsvis smal, blev teorien om en nedrevet apsis blev igen afkræftet.

Ved afrensningen blev der ydermere fundet en række kampesten i den nedre del af gavltrekanten. Disse var sat i frådstensmørtel, men fugerne var ikke udglattede og efterbehandlede, hvilket ikke er praktisk på en gavlfacade, der udsættes for vind og vejr. Der kendes dog lignende granitbånd fra frådstenskirker, men kun på indersiden af muren (ind mod kirkerummet). I Tamdrup Kirke ses et lignende kampestensbælte tæt ved tagkonstruktionen. Hvis Jelling Kirkes kampestensbælte også har ligget ved taget, er der samtidig en forklaring på, hvorfor gavltrekanten er bygget af store og porøse frådsten, der ikke holder så godt som frådstenene på resten af gavlen: gavltrekanten skulle nemlig vende ind mod det ældre kors loft. Hvis korets tag – som på det ældre skib – har hvilet på de påviste mure med en gængs hældning for romanske spærfag, markerer kampestenene formentlig et hanebånd, som det ses i Tamdrup Kirke.

Da det efter ældre undersøgelser stod klart, at skibet var blevet forkortet et par meter, da det blev taget i brug som kor, var det påfaldende, at der ikke var spor efter skibets vestgavl. Dog blev der gjort en interessant opdagelse, der måske kan forklare dette: Det nuværende kors fundament var under østgavlen blevet forstærket med granit mod midten. Som regel er et fundament bygget for at forstærke hjørnerne. Det kraftige fundament under østgavlen ses som en forstærkning efter reparationen af østgavlen, og dette må betyde, at det oprindelige fundament har været svagt, og at de sten, der blev fundet i 2011 (som man troede var det ældre kors nordmur), har være omrodet i nyere tid, og at det oprindelige fundament efter al sandsynlighed er forsvundet. At kirker er bygget med svagt fundament er ikke usædvanligt; flere romanske kirker er rejst direkte på grønsværen.

Den nuværende frådstenskirke fik senere tilbygget et tårn i sengotisk stil. samt et våbenhus i 1800-tallet.

Kor og skib havde oprindeligt flade lofter waist bottle holder, men i 1620 fik koret et hvælv, som dog styrtede sammen i 1874. Ved sammenstyrtningen blev kalkmalerierne fundet.

I 1679 brændte dele af kirken.

Rundbuevinduerne stammer fra en restaurering i 1935-36. Kun et enkelt smiget rundbuevindue er bevaret i korets østmur.

Kalkmalerierne i Jelling Kirke var Danmarks ældste kalkmalerier (sammen med malerierne i Tamdrup Kirke) og er dateret til anden halvdel af det 11. århundrede. Ved fundet i 1874 var de dog dårligt bevaret og man havde ikke den nødvendige teknik til at konservere dem. De blev derfor erstattet med kopier på grundlag af akvareller fra opdagelsen. Maleren Johan Thomas Skovgaard udførte i 1926 malerierne på sydvæggen. Det sammenhængende motiv er Johannes Døberens liv

I 1874 styrtede korets hvælving fra 1620 sammen. Under denne sammenstyrtning blev der opdaget kalkmalerier på korets nordvæg. Kalkmalerikonservatoren Magnus Petersen blev tilkaldt, og efter et stykke tid var alle malerierne afdækket. Kalkmalerierne strakte sig over øst- og nordvæggen, men sydvæggen var nyopført efter en brand i 1679 og indholdt derfor ingen malerier. På nordvæggen var der senere blevet indhugget en åbning til et kapel (nu nedrevet), hvilket bevirkede et stort hul i malerierne.

Da man dengang ikke havde nutidens teknik til konservering, blev malerierne hugget ned, men da Magnus Petersen havde lavet flere særdeles vellignende akvareller, blev malerierne genskabt.

Magnus Petersen beskrev i sin bog Kalkmalerier i danske Kirker kalkmaleriernes ælde samt den brugte maleteknik “al fresco”.

Kalkmalerierne består af i alt 9 scener og to tilmurede vinduer. Scenerne er adskilt af arkadebuer ved indendørs scener og træer og grene ved udendørs scener. Figurerne har ægformede hoveder, buklet hår, slanke hænder og draperierne er stiliserede; alle disse stiltræk peger på den byzantinske tradition. Over arkadebuerne og i sviklerne ses bygninger som kan være en fremstilling af Jerusalem.

Magnus Petersen var den første til at give et bud på maleriernes motiver; han var sikker på, at malerierne omhandlede Jesu barndom og ungdom, da han mente at kunne genkende træk fra flere af billederne. Poul Nørlund påpegede dog i bogen Danmarks romanske Kalkmalerier fra 1942 (af Poul Nørlund og Egmont Lind) adskillige fejl og mangler ved Petersens teori, og det ledte til den i dag accepterede teori, der fastslår scenerne som scener fra Johannes Døberens liv. Denne nye tolkning kan betyde, at kirken har været viet til Johannes Døberen.

De første to scener forestiller Johannes Døberens far, Zakarias, der fremtræder stum for menigheden efter mødet med englen (som beskrevet i Bibelen) I første scene ses en større menneskemængde (menigheden) og i næste scene ses resterne af en person med glorie (Zakarias). Petersen tolkede dog menigheden som Elisabeth, Johannes Døberens mor, og hendes tjenerinder, og den glorificerede person som jomfru Maria. Han mente dermed, at disse to buer tilsammen forestillede Besøgelsen. Petersen antog, at der havde været endnu et maleri på det smalle stykke væg ved korbuen, der forestillede Bebudelsen. Nørlund anfægtede ikke denne tolkning.

Men der blev senere stillet spørgsmålstegn ved denne tolkning, da personen, Petersen tolkede som Elisabeth ikke bar glorie, og personen fremtræder i en dragt, der ligner en mandsdragt. Desuden ses personen i en større menneskemængde, hvilket ikke passer med andre Besøgelsesscener (i f.eks. Råsted Kirke), hvor de to kvinder står tæt sammen.

Den tredje og fjerde scene anses for at have forestillet Besøgelsen og Zakarias, der skriver Johannes’ navn. At Besøgelsen er placeret dér er dog kun gæt, da der end ikke findes rester af scenerne. (Den tredje og fjerde scene ligger nemlig ved det tilmurede kapel) De to scener er adskilt af et (nu tilmuret) vindue, der danner en naturlig skillevæg. Dette vindues eksistens blev dog først påpeget af Nørlund i 1942 ud fra en ældre tegning så Petersen dannede sig en helt anden forestilling om motivet.

Petersen mente, at de, for ham, tre scener gav plads til de hellige tre konger. Til sidst i fjerde scene ses nemlig et par hænder, der bærer et horn frem; tolket som den første konge, der frembærer sin gave. Nørlund påpegede dog, at de hellige tre konger ikke normalt frembærer horn, men snarere krukker eller dåser.

Desuden står manden med hornet ved en skrivepult; især dette ledte til teorien om, at billedet forestillede Zakarias. Hornet må dermed være et blækhorn

Den næste scene er en dobbeltscene, forestillende Johannes Døberens fødsel med jomfru Maria i baggrunden.

Magnus Petersens mente dog, at den forestillede Jesu fødsel, men denne teori havde flere mangler: Jesusbarnet bør ikke ligge hos Maria, men i en krybbe, og barnet burde have korsglorie, som Jesus også har i en senere scene. Kvinden i baggrunden, der blev forklaret som en fødselshjælperske, blev i Petersens første tegning tegnet med en svag glorie og må derfor være en helgen. Alle disse uregelmæssigheder bliver naturlige, hvis scenen forestiller Johannes Døberens fødsel. Johannes Døberen blev nemlig ikke født i en stald og ligger derfor ikke i en krybbe; moderen til barnet er Elisabeth og kvinden i baggrunden er Maria.

Efter fødselsscenen følger et vindue, der danner en naturlig skillevæg mellem scenerne. Syvende scene forestiller Johannes i ørkenen og ottende scene (scenerne er adskilt af træet, Johannes støtter sig til) forestiller Johannes, der taler til det jødiske folk. At det var Johannes, herskede der ingen tvivl om, da han rækker et bånd frem med tekststykket “VOX CLAMANTIS” (“Jeg er den røst, der råber i ørkenen”), der genkendes fra flere evangelier i Bibelen (bl.a. Matth. 3.2) dry case.

Magnus Petersen mente også, at ottende scene forestillede Johannes i ørkenen, men at den foregående forestiller Jesus.

Det var egentlig denne scene, der ledte til spekulationer om, hvorvidt serien forestillede Johannes Døberens og ikke Jesu liv. Scenen med Johannes, der taler til folket, ses nemlig sjældent i kristusserier, og det er mærkværdigt, at Jesu dåb har fået den fornemste plads bag altret. Begge faktorer ledte til tanker om, hvorvidt billedserien omhandler Johannes Døberens liv og ikke Jesu. Manden i ørkenen, som antoges at forestille Jesus havde nemlig ingen korsglorie og havde krøllet, lyst hår og ikke glat, brunt hår, som Jesus plejer at blive fremstillet med.

Scenen bliver i dag (såvel som i 1875) tolket som Jesu dåb. Denne scene fylder hele den nordlige del af østvæggen.

På den anden side af vinduet i østvæggen sås resterne af et billede. I venstre side sås Jesus med korsglorie, men personen på Jesu venstre side var ødelagt; Magnus Petersen mente, at personen sandsynligvis var Pontius Pilatus., men dette er ikke sandsynligt, da Pilatus ofte afbildes siddende, mens han vasker hænder. Desuden vises Jesus i 3/4 profil, hvilket er den handlende Kristus, men under forhøret forholdt Jesus sig passiv. Scenen må dog alligevel tilhøre en anden historie end Johannes Døberens, da Jesus og Johannes ikke mødes efter dåben. Det mest nærliggende er at antage, at scenen forestiller brylluppet i Kanaan, Jesu første mirakel, hvor han forvandler vand til vin. Dette er dog kun én tolkning blandt flere.

Prædikestolen er fra 1650 og er i renæssancestil, men Kristusbillederne i felterne er yngre. Fra Christian 5. og fremefter er der i lydhimlen påført monogrammerne for de danske regenter, som har besøgt kirken.

Orglet fra 1960 er bygget af Marcussen & Søn og var oprindeligt udstyret med 14 stemmer på 2 manualværker og pedalværk. I 2000 blev orglet udbygget med 2 rørstemmer, fagot og trompet. Det blev ved samme lejlighed drejet 90 grader.

Døbefonten er lokaliseret i den nordøstlige del af skibet best bottle of water. Den er af granit og i romansk stil med glat kumme og pyramidestubfod.

På tårnrummets nordvæg hænger seks figurer forestillende bl.a. Sankt Peder med nøglen, Sankt Johannes med bægeret og de spedalskes helgeninde, Katharina af Alexandria.

Oprindeligt bestod figurrækken af ni figurer, men de to sidste forsvandt omkring år 1900 og er erstattet af seks nye apostle, der blev udført af lærer Henry Bayer i Jelling i forbindlse med en restaurering i 1970’erne. De forestiller Andreas med Andreaskors, Phillip med dobbeltkors, Thomas med vinkel

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Simon Zelothes med sav, Jakob den Yngre og Mathias med dobbeltøkse.

De seks ældre apostelfigurer stammer fra ca. 1500 og stod oprindeligt på en altertavle i Middelfart Kirke. De blev bragt til Jelling i 1715, da Niels Morville fra Brandbjerg købte altertavlen og opstillede den i Jelling. I kirkeværgens regnskab for Middelfart Kirke står der ud for året 1714-15:

Apostelfigurerne berettes der om i den seneste beskrivelse af altertavlen i “Nordisk Billed-Magazin”. Der står, at altertavlen var udsmykket med ni hvide figurer. Der berettes indgående om altertavlens udseende, om de ni figurer står der “sandsynligvis apostle, i det mindste den ene, St. Peder med nøglerne”.

I forbindelse med Magnus Petersens restaurering af kalkmalerierne i 1874, blev den stærkt medtagne altertavle anbragt på kirkens loft, men læreren Christian Nielsen fandt den i så dårlig stand, at han tog resterne med hjem, hvor de, efter hans mening, ville få det bedre end på det fugtige loft.

I september 1893 hørte nationalmuseet, at altertavlen var blevet fjernet fra Jelling og bad provsten, G.E. Becker, om at undersøge om rygterne var sande. Kirkeværgen bekræftede rygterne, og efter en korrespondance lykkedes det at få seks apostle og Katharina tilbage til Jelling. De to manglende figurer var blevet solgt videre til en mand i Paris og kom aldrig tilbage til kirken.

De syv figurer blev anbragt på orgelpulpituret og blev senere anbragt på skibets nordvæg.

Kirkeskibet “Minerva” er en 3-mastet fuldrigger, bygget af fhv. skibstømrer Martin Hansen, København. Det er skænket af Christiane Rasmussen og hendes datter Hulda til minde om ægtemanden og faderen, kaptajn Anders Rasmussen, der desuden er far til Helge Rasmussen, kirkens sognepræst 1933-63. Det blev ophængt i kirken den 25. juni 1944.

Udsmykningen af Jelling Kirke, der blev doneret af År 2000 Fonden, blev udført af billedhuggeren Jørn Larsen og blev gennemført fra april til december 2000. Den 3. december blev kirken genåbnet ved en gudstjeneste med deltagelse af blandt andre Margrethe 2., prins Henrik og statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Udsmykningen indbefatter vægge, gulv, ruder, bænke og belysning foruden førnævnte gamle elementer og inventar. Gulvet er af rød svensk granit (kaldet “Tranås) med et indlagt kors af højpoleret svensk granit, hvis arme vender mod døbefonten, altret (som er er udført i rød granit) og prædikestolen som symbol på dåb, nadver og Ordet.

Kunstruderne mod syd er udført i fransk blokglas. Østruden i røde nuancer som symbol på morgenrøden. De to sydruder i grønne og blå nuancer; signaler, der minder om hav, himmel, lyn og forår samt vikingernes møde med kristendommen.

Bænkerækkerne set fra øst

Bænkerækkerne set fra vest

Døbefonten

Lysekronen

Altret

Prædikestolen

En kunstrude i Jelling Kirke

De seks nyere apostelfigurer, der er udført af Henry Bayer

De første scener af de rekonstruerede kalkmalerier, der forestiller Besøgelsen og de hellige tre konger (i dag formodes de oprindelige malerier, at have forestillet menigheden og den stumme Zacharias før Johannes Døbers fødsel).

Næste del af kalkmalerierne, der forestiller den sidste konge og Jesu fødslen (i dag tolket som Zacharias, der skriver Johannes’ navn og Johannes’ fødsel).

Et af de nyere malerier fra 1926: Englen, der bringer bud om opstandelsen foran kvinderne ved graven (malet af Johan Th. Skovgaard)

Ved en restaurering af frådstensmurværket (hvor kirken var lukket) blev der i 1978-79 foretaget en udgravning af kirkegulvet under ledelse af Knud Krogh. Der blev fundet spor efter træbygninger, og nord for midterlinjen af den første træbygning blev der fundet et stort gravkammer (4 m × 2,5 m). Gravkammeret var dækket med ler, som træbygningens gulv var bygget på, så kirken må fra starten have været bygget som gravkirke.

I gravkammeret blev der fundet rester af den døde person. Da knoglerne lå i uorden og flere store knogler manglede, er det sandsynligt, at den døde først havde været begravet et andet sted og siden var blevet flyttet til kirken. Knoglerne stammer fra en mand, der har været ca. 50 år gammel og 177 cm høj.

Denne døde person er sandsynligvis kong Gorm den Gamle. Der blev nemlig fundet flere tegn på, at den døde person har været konge eller af kongeæt. Der blev bl.a. fundet ca. 500 små guldspiraler, der kan have været en del af noget tekstil, indvævet med guldtråde (hvilket leder tankerne hen på en fornem person). Desuden blev der fundet to forgyldte sølvsmykker med indlagt niello, hvis mønstre havde flere lighedstræk med de smykker, der blev fundet i det tomme gravkammer i gravhøjen nord for kirken.

Alle disse indicider peger på, at kong Gorm den Gamle først var begravet i nordhøjen og siden blev flyttet til kirken. Flytningen kan være foretaget af Harald Blåtand, der – for at vise sin nye tro – har ladet sin far flytte fra den nordlige gravhøj for at give ham en kristen begravelse inde i kirken.

Den 30. august 2000 blev Gorm den Gamle, efter 23 år på Nationalmuseet, genbegravet i gravkammeret i kirken. Knoglerne blev lagt i et zinkskrin. Zinkskrinet er ca. 70 cm højt og 55-57 cm bredt og langt. På en flise, der dækker kammergraven står skrevet: “Kong Gorm højsat 959 og siden gravlagt her”. Siden blev der lagt nyt granitgulv og flisen kan ikke længere ses. Så stedet er nu markeret med et stykke sterlingsølv indsat i gulvets dekoration.

I starten af marts 2013 udtalte arkæolog og konsulent i Kulturstyrelsen Anne Nørgård Jørgensen at det ville være logisk at grave skelettet under kirken op, da man i 1980 aldrig fik rede på, om det med sikkerhed var Gorms knogler; der blev nemlig ikke foretaget en gentest på det tidspunkt. En evt. gentest vil ganske vist ikke kunne afgøre, om det drejer sig om Gorm den Gamle eller måske hans søn Knud Danaast, men det vil kunne påvises om manden har tilhørt den kongelige familie. Professor Niels Lynnerup mener dog, at de genetiske slægtsbånd er for tynde til, at en gentest vil give et brugbart resultat. Gentests kan desuden være delvist ubrugelige, da flere konger kan være blevet genbegravet og skeletter forvekslet; skeletterne af Svend Estridsen og hans mor Estrid (begge i Roskilde Domkirke) var i følge en gentest ikke beslægtede, og det kan ikke afgøres, hvem der var kongelig og hvem der ikke var, da slægtslinjen til nulevende personer er meget tynd.

Jelling Kirkegård er, som andre kirkegårde i landet, vokset i takt med befolkningstallet i byen. Det første kort, hvor kirkegården ses tydeligt, er fra 1781 og viser en kirkegård med en atypisk form, klemt inde mellem de to høje og med en afskæring mod øst, der følger kanten af den nu påviste skibssætning.

Kirkegården er adskillige gange blevet udvidet. Første gang i 1850’erne i form af et areal på vestsiden af nordhøjen. Den nordlige kirkegård er anlagt ca. år 1900. Kirkegården er desuden i år 1900 og 1992 blevet udvidet mod øst.

Den sydlige kirkegård er kirkens oprindelige kirkegård og har en meget tæt struktur med få hovedstier. Kirkegården er frodig og grøn og stierne er belagt med slidte granitbordursten. Afgrænsningen af kirkegården udgøres af dobbelte stendiger.

Den vestlige kirkegård strækker sig omkring den nordlige gravhøj. Den har tre rækker gravsteder og fungerer som bindeled mellem den sydlige og nordlige. Mod nord og vest afgrænses området af hække, mens afgræsningen af området op mod nordhøjen er umarkeret og diffus.

Den nordlige kirkegård har en ensartet form med grusbelagte, nord-sydgående stier langs dobbelte gravstedsrækker. Der findes både kistegravsteder med klippede hække og græsfelter med mindeplader. Afgrænsningen af kirkegården udgøres ligeledes af hække.

I forbindelse med planerne om at blotlægge og markere omridsene af skibssætningen, palisaderne og resten af Jellingmonumenterne, har Jelling Kirkes menighedsråd besluttet sig for at sløjfe den vestlige del af kirkegården, så området omkring nordhøjen bliver frit. Nordkirkegården bevares af hensyn til gravstederne, men vil formentlig blive udvidet i vestlige retning. Dog kan den også alternativ blive udvidet lidt i alle retninger, for at skåne det vestlige areal, der bruges til offentlige arrangementer. Den vil dog få en mere afrundet form og gangene vil blive øst-vestlige, da den derved vil passe bedre til den oprindelige, sydlige kirkegård. Skibssætningens og centerlinjens omrids vil dog blive fritaget for gravsteder for at fremhæve de historiske levn. Kirkegården vil udadtil blive afgrænset af en skråning op mod et stendige, der kun kan ses inde fra kirkegården. Desuden vil der på begge kirkegårde blive anlagt hække op mod nordhøjen.

Første etape bliver etablering af stendiger og hække og nordkirkegårdens udvidelser mod vest. Efterhånden som gravstederne på vestkirkegården udløber, fjernes den, og når gravstederne på nordkirkegården udløber, anlægges nye stier og mellemrum.

Den nordlige kirkegård vil blive omdannet til en parkkirkegård med mindre, blomstrende træer. Der er også idéer for at anvende lyng som bundbeplantning.

Den sydlige kirkegård vil først og fremmest blive bevaret i sin historiske og særlige form. Stierne, gravpladserne og hækkene vil blive bevaret i hovedstrukturen, men der skal gennemføres tilpasninger for at give mulighed for maskingravning, stier til alle grave og forlængelse af kistegravstederne. Stierne skal ændres til græsstier på den østligste del af kirkegården og flere mindre gravsteder vil blive ændret til urnegravsteder.

Koordinater:

Jelling Kirke blev sammen med Jellingstenene og de to gravhøje optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 1994 som det første danske kultur-mindesmærke.

Grunden er, at monumenterne samlet repræsenter religionsskiftet i Norden: Den Lille Jellingsten og gravhøjene repræsenterer det hedenske, men Den Store Jellingsten og kirken repræsenterer det kristne.

Diplomet hænger nu på museet Kongernes Jelling tæt ved monumenterne.

Memories, Dreams, Reflections

July 28th, 2017

Memories, Dreams, Reflections (German: Erinnerungen, Träume, Gedanken) is a partially autobiographical book by Swiss psychologist Carl Jung and an associate, Aniela Jaffé. First published in German in 1962, an English translation appeared in 1963.

In 1956 Kurt Wolff, publisher and owner of Pantheon Books, expressed a desire to publish a biography of Jung’s life. Dr. Jolande Jacobi, an associate of Jung, suggested that Aniela Jaffé be the biographer.

At first, Jung was reluctant to cooperate with Jaffé, but, because of his growing conviction of the work’s importance, he became engrossed in the project and began writing some of the text himself. Jung wrote the first three chapters (about his childhood and early adulthood). In the introduction to the book Aniela Jaffé noted: “One morning he informed me that he wanted to set down his recollections of his childhood directly. By this time he had already told me a good many of his earliest memories, but there were still great gaps in the story. This decision was as gratifying as it was unexpected, for I knew how great a strain writing was for Jung. At his advanced age he would not undertake anything of the sort unless he felt it was a “task” imposed on him from within.” Some time afterwards she noted down a remark of Jung’s:

A book of mine is always a matter of fate. There is something unpredictable about the process of writing, and I cannot prescribe for myself any predetermined course. Thus this “autobiography” is now taking a direction quite different from what I had imagined at the beginning. It has become a necessity for me to write down my early memories. If I neglect to do so for a single day, unpleasant physical symptoms immediately follow. As soon as I set to work they vanish and my head feels perfectly clear wet electric shaver.

Jung also contributed part of the chapter titled “Travels” (the part about his travels to Kenya and Uganda), and the chapter titled “Late Thoughts.” The rest of the text was written by Jaffé in collaboration with Jung.

The content and layout of the book was much disputed. Jung’s family, in the interest of keeping Jung’s private life from the public eye, pushed for deletions and other changes. The publisher demanded that the text be greatly shortened to keep the price of printing down. Jaffé was accused of practicing censorship when she began to exercise her Jung-appointed authority to reword some of his thoughts on Christianity, which she deemed to be too controversial.

Eventually, the disputed text (including a chapter entitled “Encounters” detailing some of Jung’s friendships and acquaintanceships) was integrated into other chapters. Pantheon Books dropped its demand for further deletions after protests from Jaffé and others.

The book was finally published in English by Pantheon Books, a division of Random House, in 1963, two years after Jung’s death. It has remained in print ever since

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Memories, Dreams, Reflections details Jung’s childhood, his personal life, and his exploration of the psyche.

[W]here the interviewer and the interviewee confine themselves to the strictly personal picture of a rich life, the reader may perceive a wide panoramic vision of a devoted student of the humanities, …

Historian Peter Gay comments in his Freud: A Life for Our Time (1988) that Memories, Dreams, Reflections is well-titled, given that it emphasizes dreams. Gay comments that, “Like many autobiographies, it is more revealing than the author meant it to be.”

Industrial Center of Rio de Janeiro

February 19th, 2017

The Industrial Center of Rio de Janeiro (whose original name is “Centro Industrial do Rio de Janeiro” or simply “CIRJ”) is a private organization that represents more than four thousand other organizations (industrial ways of tenderizing meat, commercial or service providers) of various sizes. The Center keeps close contact with its associates, offering customized treatment, services and permanent networking puppy football jerseys.

CIRJ was born in August 1941, originated from Firj (Industrial Federation of Rio de Janeiro), what “represents the consolidated and modern historical phase initiated in 1827 with Helper Society of the National Industry (Sain)

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.” Today it is one of the entities that integrate the FIRJAN System.

The services offered by CIRJ include:

Companies that wish to benefit from these services offered by CIRJ must participate with a monthly associative contribution. The fee varies according to the amount of employees and the type of enterprise: it may be an “industrial enterprise” (the profit one, that transforms raw materials in finished products or that performs industrialization operations, generating taxed products) and it also may be a “non-industrial enterprise” (organization that doesn´t perform activity of this nature, such as financial institutions, commercial enterprises and service delivery companies).

Kammerslusen (Ribe Å)

February 3rd, 2017

Kammerslusen er navnet på den sluse der ligger ved Ribe Ås udløb i Vadehavet. Den blev bygget i 1912 i forbindelse med anlæggelse af et havdige 1911-1915 der blev opført efter flere stormfloder med vandstand helt op til 4,41 meter over daglig vande i Ribe

United States Away DEMPSEY 8 Jerseys

United States Away DEMPSEY 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

; Det 15 km lange dige gik fra ladepladsen Roborghus ved Tjæreborg i nord, til Vester Vedsted i syd how to tenderize tough cooked beef, skulle sikre de lavtliggende områder bagved mod oversvømmelse og stormflod. Slusen, består af to sæt porte, skal bringe skibene fra et vandstandsniveau til et andet og udligne den normale tidevandsforskel i Vadehavet på cirka to meter.

Ribe Å har gennem historien været byen Ribes livsnerve og vigtigste transportvej, men større skibe, svigtende vanddybder, sandbarrer, besværlige åslyng med mere, gjorde det efterhånden vanskeligt at besejle åen, og dens ydre løb blev allerede i 1855 placeret i den gravede kanal steel water bottle price, hvor den stadig løber.

I tilknytning til slusen opførtes også nogle boliger til slusens personale

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, der stadig er bevarede. Inden for slusen findes et rekreativt miljø med en restaurant og en række små fritidshuse placeret på den umatrikulerede nordre bred af kanalen med små anløbsbroer for sejlskibe og motorbåde. Kanalens sydlige bred er også udstyret med bådebroer, der benyttes af Ribe Sejlklub.

Koordinater:

Ernst Kaltenbrunner

September 29th, 2016

Ernst Kaltenbrünner (Ried im Innkreis

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, 4 de octubre de 1903 – Núremberg, 16 de octubre de 1946) fue un abogado austriaco y general de las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fue sucesor de Reinhard Heydrich como Jefe de la Gestapo y la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA), y por ello se convirtió en un íntimo colaborador del Reichführer de las SS Heinrich Himmler desde 1942 hasta 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Capturado por las tropas norteamericanas

Los Angeles Galaxy Home GERRARD 8 Jerseys

Los Angeles Galaxy Home GERRARD 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, fue puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional y procesado durante los Juicios de Núremberg bajo las acusaciones de Crímenes de guerra y Crímenes contra la humanidad. Fue encontrado culpable y condenado a muerte, siendo colgado en la horca el 16 de octubre de 1946.

Kaltenbrünner nació en 1903 en Ried im Innkreis (Alta Austria, entonces parte del Imperio Austrohúngaro). Hijo de un abogado, se licenció en derecho por la Universidad de Graz en 1926. Dotado de una personalidad exhaustivamente activa, era muy tenaz en sus gestiones y un verdadero perro de presa para sus adversarios. Además, medía más de dos metros, tenía una cicatriz que lucía orgulloso y que le confería un aspecto aún más feroz. Fue muy temido por los dirigentes nazis en la cúspide de su carrera.

Habiendo ejercido de abogado durante sus primeros años en Linz y Salzburgo, en el año 1932 se afilió a las Schutzstaffel (SS) de su país natal, con el número 13,039. En estos momentos participaría activamente en la anexión de Austria (Anschluss) con la Alemania nazi en 1938; Tiempo después

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, fue ascendido a la Dirección tanto de las SS como de la Gestapo en Viena, que abarcaba gran parte de lo que había sido Austria. Así, en poco tiempo fue ascendiendo rápidamente en la escala del poder nazi.

Reinhard Heydrich fue asesinado en Praga (1942) en el marco de la Operación Antropoide, quedando vacantes sus cargos. Por ello, el 30 de enero de 1943 Himmler le otorgó a Kaltenbrunner la jefatura de la Oficina Central de Seguridad del Reich y de la SD, nombrándole con el grado de general y convirtiéndole así en su mano derecha. También ocupó la presidencia de la Interpol, de la que Heydrich también había sido presidente hasta su muerte. Si bien no demostró ser más astuto que Reinhard Heydrich, sí era un incansable perseguidor de objetivos; su tenacidad e incisiva gestión incluyó incluso el intento de asesinato del médico personal y protegido de su superior, el doctor Félix Kersten por sospechas de traición y colaboracionismo con la resistencia. A finales de año organizó los preparativos para llevar a cabo la Operación Weitsprung (Unternehmen Weitsprung), un intento de asesinar a los líderes aliados (Stalin, Churchill y Roosevelt) durante la Conferencia de Teherán, en noviembre de 1943. No obstante, toda la Operación acabaría siendo descubierta por la Inteligencia soviética y el plan fracasó

Tras el intento de atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944 ejecutado por Claus von Stauffenberg, acumula más poder por haber sido él el responsable de las investigaciones ejecutivas y posteriores detenciones de los culpables, obteniendo el reconocimiento personal del Führer. Fue responsable directo de las ejecuciones del pastor Dietrich Bonhoeffer, sus cuñados Hans von Dohnanyi y Rüdiger Schleicher y toda la plana mayor del complot, como el almirante Wilhelm Canaris.

En diciembre de 1944 recibió la Cruz de Caballero de la Cruz al mérito de guerra con espadas (Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern) como premio por sus servicios al Reich. El 18 de abril de 1945, con la debacle militar de Alemania en la guerra, Himmler nombró a Kaltenbrunner Comandante en Jefe de las fuerzas alemanas que quedaban en el sur de Europa. Kaltenbrunner reorganizó sus agencias de inteligencia como una red secreta bajo tierra. Además, dividió los subcomandos de Otto Skorzeny (jefe de las unidades de sabotaje) y los de Wilhelm Waneck, que se mantuvo en contacto no sólo con Kaltenbrunner y otros centros en Alemania

Real Madrid Club de Fútbol Away LUCAS SILVA 16 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away LUCAS SILVA 16 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, sino también con el resto de agentes en las capitales del sur de Europa.

Detenido el 15 de mayo de 1945 por fuerzas de EE.UU., fue puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional y sería juzgado en Núremberg. En este sentido, las fotografías presentadas por el testigo español, y ex-combatiente republicano, Francisco Boix en Núremberg, mostraban a Kaltenbrunner visitando el campo de Mauthausen y resultaban una prueba de hasta qué punto había estado implicado directamente en algunos de los aspectos más siniestros de las políticas nazis. Por otro lado, muchos de los cargos y acusaciones formuladas en su contra lo eran por el legado de las anteriores gestiones del difunto Reinhard Heydrich. Y como Jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich ello implicaba que tuviera directo conocimiento o responsabilidad de otro gran número de crímenes e incidentes, como los siguientes:

El 1 de octubre de 1946 el “vasallo de Himmler” fue condenado a morir en la horca por los cargos de Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La sentencia se ejecutó el 16 de octubre de 1946.

Cades Pond culture

September 27th, 2016

The Cades Pond culture is defined as a Middle Woodland Southeast period archaeological culture in north-central Florida

New Yorkbulls Away ANY NAME 00 Jerseys

New Yorkbulls Away ANY NAME 00 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, dating from around 100 to 600 CE.

The Cades Pond culture is found in an area roughly corresponding to present-day eastern Alachua County, the northern half of Marion County and the western part of Putnam County.

Cades Pond sites are located adjacent to lakes and wetlands, often between lakes and wetlands. Cades Pond villages are often associated with mounds. Some of the villages include earthworks associated with mounds and burial areas. Other villages were near mounds, while some villages had no associated mound

Argentina Home MARADONA 10 Jerseys

Argentina Home MARADONA 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Villages appear to have been occupied for long periods, and included large storage pits.

Mounds and village sites of the Cades Pond culture have been found near River Sink on the Santa Fe River, Lake Santa Fe, between Paynes Prairie and Newnans Lake (Gainesville), between Paynes Prairie and Levy Lake (Wacahoota), and between and around Orange Lake and Lochloosa Lake (Cross Creek, Hawthorne, Evinston and the River Styx).

The Cades Pond culture was preceded by the more widely-spread Deptford culture, and succeeded by the Alachua culture, which covered approximately the same area. The area of the Cades Pond culture was used intermittently by Deptford culture people prior to 100 CE. Late Deptford people established permanent villages in the area around 100 and the Cades Pond culture developed out of the Deptford culture. Weeden Island ceremonial pottery appeared in Cades Pond mounds around 300 CE. Pottery found in Cades Pond villages and middens was largely undecorated, and resembled contemporary ceramics of the St. Johns culture. Around 600 the Cades Pond culture was replaced by the unrelated Alachua culture.

The Cades Pond culture is distinguished by its pottery and stone tools, and by the siting of its villages. Pottery found at Cades Pond sites consists primarily of large, undecorated bowls. Stone tools include hafted knives and scraping tools, perforators, triangular knives, manos and metates and sandstone abraders. Bone tools include double-pointed leisters, splinter awls, perforators, flakers, deer ulna awls, scrapers or fleshers, punches, and fids. Shell columella (the central column of a conch or whelk shell, often used as a hammer) and tools with shark’s teeth have also been found.

The Cades Pond people heavily exploited the aquatic resources of their environment. Eighty-five percent of the 1500 individual animals used for food at one site came from aquatic habitats

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Included were snails, clams, 12 species of fish, frogs, 7 species of turtles, 5 species of water snakes, alligator, 7 species of water birds, otter, and muskrat. Land animals consumed included deer, black bear

United States Away GONZALEZ 3 Jerseys

United States Away GONZALEZ 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, panther, opossum, rabbits, squirrel, skunk, rats, and foxes. Identified plant remains include hickory (especially mockernut hickory), pine nuts, acorns, Chickasaw plum, persimmon, and wild cherry (Carolina cherry laurel). There is no evidence that the Cades Pond people cultivated any crops.

MMS Architecture

September 22nd, 2016

The MMS Architecture is the set of standards used by the Multimedia Messaging Service in mobile networks. The standards are prepared by 3GPP

kelme shirts

KELME Summer Men’s Short-Sleeved Pure Cotton Lapel POLO Cultivat T-shirts

BUY NOW

49.99
29.99

.

The standard consists of a number of interfaces between components found in the mobile network:

MM1 is the interface between a Mobile Station (MS) and an MMSC.

MM1 is used in the following actions:

The MM1 interface is based on the WAP protocol. It includes the PAP notifications that are transformed to SMS’s by the WAP gateway for the notifications.

MM2 is an interface between a MMS Relay (MMS-R) and an MMS storage database

Brazil Home KAKA 10 Jerseys

Brazil Home KAKA 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, two components of an MMSC platform.

MM3 is the interface between MMSC and external servers such as Email server or SMS Centers SMSC. This interface typically uses TCP/IP based protocols for e.g. Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP )

Generally, it is the responsibility of MMSC to do the transformation of MMS multi-part binary data to MIME format of email in both the direction

MM3 is used in the following actions:

MM4 is the interface used to exchange messages between two different MMSCs. These MMSCs are generally located in two distinct Mobile Networks

This interface is also known as the MMSR interface in the Wireless Application Protocol (WAP) and the Open Mobile Alliance (OMA) standards.

MM5 is the interface between MMSC and other network elements like HLR or Domain Name Server. The communication over MM5 Interface is generally to fetch the routing information. MM5 has been defined by the 3GPP in TS 23.140 as a simple reference to Mobile Application Part.

MM7 is the interface between MMSC and a value-added service provider (VASP).

The MM7 interface is used to send MMS from 3rd party providers (e.g., a bank sending a statement or an advertiser sending publicity)

kelme soccer jerseys

KELME Latest Men’s V Neck Short sleeve Football Training Suit Team Jerseys

BUY NOW

39.99
25.99

. It is based on SOAP with attachments, using HTTP as the transport protocol. HTTP request shall be a POST.

The message is a MIME which encapsulates the SOAP envelope and the encoded attachments. The SOAP envelope is an XML where tags are the MM7 protocol data

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

MM11 is specified by OMA STI (Standard Transcoding Interface) 1.0. MM11 is designed to ensure compatibility of transcoders with MMSCs.

Integration with a transcoder without using MM11 is possible by implementing the transcoder as a proxy server. By placing the transcoder on the MM1 interface between the user equipment and the MMSC, messages can be transparently transcoded. A possible disadvantage of this implementation is that transcoders are typically licensed in transactions per second. All transactions will be sent through the transcoder, rather than just those marked to allow adaptations.

Институт Циндао

September 22nd, 2016

Qingdao Technological University Qindao College

«Широкий охват, Прочная основа, Мощный потенциал, Высокое качество»

более 16900 чел.

863 чел. (персонал – более 2000 чел.)

Циндао, Шаньдун, Китай

Координаты:    

Институт Циньдао (кит. 青岛理工大学琴岛学院) находится в г. Циндао (пров. Шаньдун, Китай).

Институт Циньдао был основан как Институт Циндаоского технологического университета, впоследствии получил право на самоуправление.

В Институте Циньдао обучается более 16900 студентов

United States Away Jerseys

United States Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, профессорско-преподавательский состав – 863 человека, общая численность сотрудников – более 2000 человек. Площадь территории Института составляет 700 тыс. м²

United States Home CAMERON 20 Jerseys

United States Home CAMERON 20 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, здания занимают площадь около 519 тыс. м².

На территории институтского кампуса расположены все учебные корпуса и лаборатории, общежития (в т. ч. и общежитие иностранных студентов, фитнесс-центр, бассейн, стадион

United States Away BRADLEY 4 Jerseys

United States Away BRADLEY 4 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, спортивные площадки, библиотека и читальный зал, Центр межкультурных коммуникаций, Центр студенческой активности

United States Away ZUSI 19 Jerseys

United States Away ZUSI 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, база для прохождения производственной практики).

2016 fashion trends

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet shopping online dresses grocery shopping online clothes shopping online